Algemene voorwaarden Adwice consultancy B.V. / T 033-2022024/ www.Adwice.nl / info@Adwice.nl / © 2019 by Adwice Group B.V.

De foto op de hoofdpagina is afkomstig van www.noorderlicht.nu.

  • Facebook Metallic
  • Twitter Metallic
  • Google Metallic
  • YouTube Metallic
  • LinkedIn Metallic

Visie vorming

Hoe helder is uw visie?

Een goede visie is van groot belang voor uw organisatie. Geen visie of een onduidelijke visie betekent dat de kans groot is dat uw organisatie ook niet een eenduidige richting op gaat. Hierdoor gaat veel tijd en geld verloren door aan projecten te werken welke niet primair waarde toevoegen aan uw strategische doelen.

Een duidelijke visie van de organisatie geeft een kort en bondig antwoord op de vraag: Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Het is het idee dat een bedrijf heeft over de ontwikkelingen in haar branche en welke kant directie en medewerkers willen dat het opgaat.

Een visie heeft voor een organisatie een aantal functies:


1.  richting geven,
2.  inspireren,
3.  zich onderscheiden van anderen,
4.  winnen,
5.  overleven.

 Om uw organisatie in de gewenste richting te veranderen is een goede visie een waardevol begin. Echter u bent er dan nog niet. Naast een visie zijn een missie en een strategie cruciaal. De missie zegt wat de organisatie wil zijn of 'waar ze voor gaat'. De missie is de basis, waaruit de strategie en de organisatiedoelen worden afgeleid. De missie is bovendien richtinggevend voor integer handelen van managers en medewerkers.

Strategische doelen zorgen tevens voor focus en goede interne stuurmogelijkheden. Strategische doelen worden namelijk vaak vertaald in key performance indicatoren (KPI's) welke als basis kunnen dienen voor afdelingsdoelen en individuele doelen. Lang nog niet alle bedrijven werken middels deze methodiek. Studies wijzen echter uit dat dit een effectieve manier is om de organisatie te besturen.

Adwice kan u hierbij helpen!

 

Wij kunnen u op diverse manieren ondersteunen. Wij kunnen u adviseren over marktontwikkelingen, kritische vragen stellen of u begeleiden tijdens workshops. Echter onze voorkeur gaat uit naar ons onderstaand vijf stappen plan.

Wann WaandksfjksdjWanneerdflksaflkd;salf;las;f okewroksda;lsadkf

 

Stap 1:

Markt analyse uitvoeren.

Stap 5:

Afdelingsdoelen opstellen.

Stap 2:

Eigen visie en missie opstellen.

Stap 4:

Organisatie breed communiceren.

Stap 3:

Organisatie strategie bepalen.

Stap 1: Markt analyse uitvoeren

​De basis van ons vijf stappen plan is breed. We brengen de voor u belangrijkste punten in kaart. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen marktontwikkelingen, concurrentie analyses, Benchmarks omtrent verkoopprijzen, etc. Deze stap geeft iedereen een goed beeld wat momenteel speelt in uw markt.

Stap 2: Eigen visie en missie opstellen

Deze stap vertaald de inzichten verkregen bij stap 1 naar concrete gevolgen voor uw bedrijf. Wat zien wij gebeuren in de markt, en welke kansen komen daar uit voort. Daarnaast moeten we natuurlijk tijdens deze stap ook kijken naar de interne sterke punten en voorkeuren. Waar willen wij ons heen bewegen, en past dat bij de inzichten verkregen bij stap 1?

Stap 3: Organisatie strategie bepalen

Deze stap bepaald hoe de visie en missie gerealiseerd gaat worden. In deze stap worden diverse management modellen gebruikt om de mogelijkheden vanuit diverse gezichtspunten te bekijken. Het resultaat van deze stap is een concreet plan van aanpak met focus punten voor de komende jaren uitgedrukt in key performance indicatoren (KPI's).

Stap 4: Organisatie breed communiceren

Wanneer duidelijk is wat de missie, visie en strategische doelen zijn moeten deze worden gedeeld met de organisatie. In deze stap wordt samen met u bekeken op welke manier dat het beste kan, en wat het beste verteld kan worden.

Stap 5: Afdelingsdoelen opstellen

Deze stap is volgens ons cruciaal om de visie daadwerkelijk te halen en in te bedden in de organisatie. Communiceren tijdens stap 4 is belangrijk in dit plan om urgentie en begrip bij de medewerkers te krijgen. Het heeft echter geen blijvend effect. Daarvoor is stap 5.

Bovenstaande vijf stappen geven een voorbeeld van hoe wij graag werken. Wij kunnen echter ook deel opdrachten uitvoeren of op andere manieren tot een visie komen. Wilt u meer informatie over hoe wij een heldere visie, missie of strategie zien, of wilt u nader met ons kennis maken dan kunt u ons mailen via info@adwice.nl. Een andere mogelijkheid is om het contact formulier in te vullen welke zich op de "contact" pagina bevindt.